Interview Questions & Answers Q 6 - 10

Dodano Interview Questions Autor:kariera24 Komentarze 0

Starałam się pogrupować pytania tak, aby można było użyć jednej odpowiedzi w odniesieniu do kilku pytań. 

6 Dlaczego ubiegasz się o tę pracę?
7 Co najbardziej zainteresowało cię w oferowanym stanowisku?
8 Dlaczego sądzisz, że jesteś odpowiedni do tej funkcji?
9 Jakie masz doświadczenie na podobnym stanowisku?

Należy oprzeć się na opisie stanowiska zawartym w ofercie pracy iporównać go z pracą wykonywaną w Polsce lub w UK. Musisz wiedzieć, jakie są podobieństwa, a jakie obowiązki będą dla ciebie wyzwaniem.

Odpowiedź 1.: Oferta pracy brzmi bardzo interesująco, co więcej, sądzę, że nowa praca jest dość podobna do mojego poprzedniego stanowiska. Uważam, że posiadam większość oczekiwanych przez pracodawcę umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywania nowych obowiązków (wymień umiejętności wyszczególnione w specyfikacji stanowiska, które pokrywają się z twoim doświadczeniem zdobytym w poprzednim miejscu pracy). Bardzo uważnie przeczytałem ofertę pracy i zauważyłem, że zostaną mi powierzone nowe zadania, będę więc miał okazję nauczyć się też nowych umiejętności.

Odpowiedź 2.: Na podstawie specyfikacji stanowiska zorientowałem się, że szukacie sprzedawcy z umiejętnościami obsługi klienta (analitycznymi), dobrze czującego się w zespole i odpowiedzialnego. Sądzę, że nowa praca jest kombinacją obowiązków, które wykonywałam, będąc zatrudnioną w Polsce oraz na mojej ostatniej posadzie w Londynie. Uważam, że posiadam potrzebne umiejętności, jestem więc przekonany, że wniosę pozytywny wkład do firmy jako członek zespołu.

6 Why did you apply for this job?
7 What interested you the most in the offered position?
8 Why do you think you are suitable for this role?
9 What experience of working on a similar position do you have?

You should base on the job description contained in the job offer and compare it with the work done in Poland or the UK. You need to know what the similarities are and what duties will challenge you.

Answer 1 .: The job offer sounds very interesting, what is more, I believe that the new role is quite similar to my previous position. I believe that I have the most expected by the employer skills and knowledge needed to perform the new duties (mention the skills listed in the specification of the position that coincide with your experience gained in previous work).  I  read the job description very carefully and noticed that I will be entrusted new tasks, therefore I will have the opportunity to learn a new skills.

Answer 2 .: Based on the specifications of the position I realized that you are looking for  a seller with customer service skills (analytical), sentient well in a team and responsible. I believe that the new role is a combination of responsibilities that I was doing, being employed in Poland and in my last job in London. I feel I have the necessary skills, so I am confident that I will bring a positive contribution to the company as a member of the team.

10 Czego oczekujesz od swojej nowej pracy?

Odpowiedź: Przede wszystkim chcę pracować w firmie, która oferuje swoim klientom świetny serwis i produkty, a pracownikom możliwość rozwoju. Pragnę wykorzystać w pracy swoje talenty i doświadczenie (tu wymień, jakie talenty chcesz wykorzystać i które z nich będą przydatne na oferowanym stanowisku). Szukam również nowych wyzwań, które pozwolą mi przyczynić się do sukcesu zespołu i firmy.

10 What do you expect from your new job?

Answer: First of all, I want to work with a company that offers its customers excellent service and products, and  development for its employees. I want to use in the work my talents and experience (here specify what talents you want to use and which ones will be useful for the offered position). I'm looking for the new challenges that will allow me to contribute to the success of the team and the company.

Komentarze