Interview Questions & Answers Q 1-5

Dodano Interview Questions Autor:kariera24 Komentarze 1

Starałam się pogrupować pytania tak, aby można było użyć jednej odpowiedzi w odniesieniu do kilku pytań. 
Sakramentalne pytania zadawane podczas rozmowy rekrutacyjnej:

1 Co wiesz o naszej firmie? 
2 Dlaczego chcesz pracować właśnie dla tej firmy?

Jeśli znasz firmę – to już połowa sukcesu. Jeśli nie, cóż… nie będziesz nic wiedzieć na jej temat, dopóki nie zerkniesz na stronę internetową organizacji. Nie musisz studiować wszystkiego, co się na niej znajduje, wystarczy, że sprawdzisz, czym się zajmuje i jak działa. Musisz wiedzieć, jakie usługi, produkty i serwis oferuje, czy funkcjonuje lokalnie, czy na całym świecie. Może sam używasz serwisu lub produktu tej firmy? Często na stronie internetowej można przeczytać, co organizacja oferuje pracownikom, i nie chodzi tu tylko o pakiet socjalny, lecz także o możliwości rozwoju kariery.

Odpowiedź: Wiem, że firma oferuje świetne produkty oraz usługi dla osób prywatnych i biznesu. Wierzę też, że tworzy stabilne środowisko pracy, zwłaszcza że zapewnia szkolenia i profesjonalny rozwój pracowników, którzy oczekują mentoringu i możliwości doskonalenia się. Poza tym firma pozyskuje coraz więcej klientów, rozwija sieć dystrybucyjną i ulepsza serwis dla klientów. Wiem, że głównym celem firmy jest bycie rozpoznawalną marką, najlepszą w swojej branży, a przy tym najważniejsze dla niej jest podtrzymywanie głębokiej więzi z klientami, pracownikami i udziałowcami.

1 What do you know about our company? 
2 Why do you want to work for this company?

If you know the company - it's half the battle. If not, well ... you will not know anything about it until you glance at the website of the organization. You do not have to study everything on it, it will be enough if you check what it does and how it works. You need to know what services and products  it offers, whether it operates  locally or globally. Maybe you're already  using the service or product of this company?  You can often read on the website what the organization offers its employees, and not just about the social package, but also about career opportunities.

Answer: I know that the company has great products and services for individuals and business. I also believe that it creates a stable environment which provides training and professional development for  employees who expect mentoring and opportunities for improvement. In addition, the company acquires more and more customers, expands distribution network and improves service for customers. I know that the main goal of the company is to become a recognizable brand, the best in the industry, and  the most important thing for it  is to maintain deep relationships with customers, employees and shareholders.

3 Proszę opowiedzieć nam coś o sobie.

Bardzo popularne pytanie, zadawane często na otwarcie interview. Na pierwszy rzut oka bardzo proste, jednak nie daj się zwieść pozorom. Musisz się skupić na profesjonalnym doświadczeniu i wartościach, jakie czynią z ciebie mocnego kandydata na oferowane stanowisko. Nie popełnij błędu i nie opowiadaj szczegółowo historii swojego życia. Skup się na sprzedaniu swoich umiejętności i doświadczenia.

Odpowiedź 1.: Mam trzydzieści siedem lat, studiowałam Accounting & Finance na Uniwersytecie w Londynie. Już podczas studiów podjęłam pracę jako Assistant to Company Secretary, a po ukończeniu studiów pracowałam jako Payable ClerkAccount AssistantAssistant Credit Controller i Account Manager. Moja kariera rozwijała się bardzo szybko. Ostatnie stanowisko, na jakim byłam zatrudniona, to Finance Analyst, gdzie zakres moich obowiązków był bardzo duży, musiałam więc wykazać się świetną organizacją pracy i umiejętnością zarządzania czasem.

Odpowiedź 2.: Jestem sprzedawcą od pięciu lat, z doświadczeniem w różnych sektorach: odzieżowym, obuwniczym i kosmetycznym. Byłem odpowiedzialny za przyjęcie i zamawianie towaru, a jako wzorowy pracownik zajmowałem się też szkoleniem nowo przyjętych osób. Posiadam świetne umiejętności obsługi klienta oraz komunikacji z pracownikami.

Odpowiedź 3.: Przez ostatnie trzy lata pracowałam jako opiekunka do dwójki dzieci w wieku trzech i pięciu lat. Bardzo lubiłam swoją pracę, dzięki niej nabyłam wiele umiejętności, na przykład kreatywność i cierpliwość. Jestem osobą komunikatywną, bardzo dużo czasu spędzałam z rodzicami dzieci, musiałam więc wykazać się umiejętnością uważnego słuchania i podporządkowania się ich wymaganiom. Sztukę zarządzania czasem doprowadziłam do perfekcji, gdyż do moich obowiązków należało również przygotowywanie posiłków i drobne sprzątanie. Obdarzano mnie ogromnym zaufaniem, moi pracodawcy chcieli, abym z nimi zamieszkała na dłuższy czas. Jednak po rozważeniu ich propozycji zdecydowałam się na zmianę kariery, zwłaszcza że mój angielski jest już komunikatywny.

3 Please tell us something about yourself.

A very common question often asked at the opening interview. At the first glance, a very simple one,  but don’t be fooled by appearances. You need to focus on professional experience and values that make you a strong candidate for the position being offered. Do not make a mistake and don’t tell in detail the story of your life. Focus on selling your skills and experience.

Answer 1 .: I'm thirty-seven years  old. I studied Accounting & Finance at the University of London. As a student, I started working as an Assistant to a Company Secretary, and after graduation I worked as a Payable Clerk, Account Assistant, Assistant Credit Controller and Account Manager. My career has developed very quickly. The last post I was employed on, a Finance Analyst, where the scope of my responsibilities was very large, therefore I had to demonstrate excellent work organization and time management skills.

Answer 2 .: I have been a seller for five years with experience in various sectors: clothing, footwear and cosmetics. I was responsible for the receipt and ordering of goods, and as an exemplary employee I also dealt with the training of newly adopted people. I have great customer service skills and communication with employees skills.

Answer 3 .: For the past three years I  worked as a nanny for two children aged three and five. I loved my job, thanks to it I acquired  many skills, such as creativity and patience. I am a communicative person, I spent a lot of time with children’s parents, so I had to demonstrate the ability to listen carefully and submit to their demands. The art of time management I led to perfection, because I was also responsible for the preparation of meals and fine cleaning. I was given great confidence, my employers wanted me to live with them for a long time. However, after consideration of the proposal I decided on a career change, especially because my English is already on a communicative level.

4 Jak byś siebie opisał?

Uwaga: jeśli nie jest jasno sprecyzowane, czego konkretnie pracodawca chce się dowiedzieć, skup się na profesjonalnej karierze, wspomnij o dwóch, trzech swoich mocnych cechach. Warto wymienić wszystko to, co będzie potrzebne do wykonywania oferowanej pracy.

Odpowiedź: Jestem pozytywną osobą, która lubi pracę w zespole. Jestem dobrze zorganizowana, pracuję efektywnie, a dzięki dobremu zarządzaniu czasem zawsze dotrzymuję terminów. Jestem zmotywowana i lubię trudne wyzwania. Jestem lubiana, chętnie służę radą i pomocą kolegom z pracy. Mam też poczucie humoru i lubię spotkania towarzyskie.

4 How would you describe yourself?

Note: if it is not clearly defined what exactly the employer wants to know, focus on a professional career, mention two or three of your strong characteristics. You should include everything that is needed for the job.

Answer: I am a positive person who likes to work in a team. I am well organized, I work efficiently  and with good time management I always keep my appointments. I am motivated and I like difficult challenges. I like to offer advice and assistance to colleagues. I also have a sense of humor and I like to socialize.

5 Opowiedz nam o ostatnim stanowisku, na którym byłeś zatrudniony.

Nie ma nic podchwytliwego w tym poleceniu. Po prostu opowiedz o swojej ostatniej pracy, obowiązkach i cechach, które pozwoliły ci się z nich wywiązywać. Nie muszę chyba dodawać, że należy podkreślić wszystko to, co potencjalny pracodawca chce zobaczyć w przyszłym pracowniku. Zaakcentuj to, co jest potrzebne do objęcia nowego stanowiska. Wszystko zostało zawarte w ofercie pracy.

5 Tell us about the last position at which you were hired.

There is nothing tricky in this command. Just say about your last job, responsibilities and qualities that allowed you to fulfill them. Needless to say, you should emphasize everything that a potential employer wants to see in a future employee. Accentuate what is needed to take a new position. Everything is included in the job offer.

 

 

Komentarze

  • Ciesze sie, ze jest taka strona, gdzie mozna znalezc konkretne odpowiedzi na pytania rekrutacyjne. Fajnie, ze przetlumaczone na angielski.

    Odpowiedz